Lørenskogvej

Indledning

HOFOR og Rødovre Kommune har i samarbejde omlagt Lørenskogvej til en villavej med grønne og kreative klimatilpasninger. Omlægningen har til formål at afskære vejvandet fra kloaknettet. Herved opnås en mere effektiv regnvandshåndtering i det fælleskloakerede område, der oplever kapacitetsproblemer og oversvømmelser.

Quick Facts

Adresse: Lørenskogvej, 2610 Rødovre
Elementer: 4m bredt gennemgående grønne grøft, nedsivning i grøft, åbne regnvandsrender, forsinkelse, afledning, grønne arealer
Medvirkende: HOFOR, Rødovre Kommune.

 

Redesign af en lokal fordelingsvej

Redesignet af Lørenskogvej skaber et bedre trafikalt miljø da den fungerer som en fordelingsvej ind i området. Med omlægningen binder den fremtidige LAR-projekter på de omkringliggende boligveje sammen, både afløbsteknisk og byrumsmæssigt. Lørenskogvej har nu et 4 meter bredt gennemgående grønt bælte med et regnvandsbed langs vejens vestlige side. Regnvandsbedet har til formål at opmagasinere, rense og nedsive overfladevandet fra vejen. For at sikre lavere hastigheder, er vejen indsnævret fra 7,5m til 5,5m. Derudover er der etableret grønne heller der både sænker hastigheden på gennemkørende biler, og samtidigt fungerer som regnvandsbede. Derudover er fortovet på vejens vestlige side blevet nedlagt for at gøre plads til det grønne bælte. Det østlige fortov og resten af vejen, er anlagt med et ensidigt fald mod regnvandsbedet, der er designet til at kunne modtage op til 30%  af tagvandet fra de tilstødende boliger. Under regnvandsbedet er der etableret dræn der kan aflede regnvand når bedet er fyldt op. Derved sikres det, at der ikke ledes vand og jord ud på vejen, ved overløb fra bedet.

Grundvandsbeskyttelse i fokus

Lørenskogvej beskytter grundvandet ved at Rødovre Kommune ikke salter med traditionel vejsalt (NaCl) i vinterperioden. Der bruges i stedet CMA (CalciumMagnesiumAcetat), som er et organisk tømiddel og mere grundvandsvenligt. Redesignet af Lørenskogvej har gjort vejen mere attraktiv for beboerne, gennem de rekreative og klimatipassede løsninger, som skaber et hyggeligt vejmiljø.

Mindre beton – mere grønt

Fortovet på vejens vestlige side er blevet nedlagt for at gøre plads til det grønne bælte.
Det østlige fortov og resten af vejen, er anlagt med et ensidigt fald mod regnvandsbedet,
der er designet til at også kunne modtage op til 30% af tagvandet fra de tilstødende boliger.
Under regnvandsbedet er der etableret dræn der kan aflede regnvand når bedet er fyldt op.
Derved sikres det, at der ikke ledes vand og jord ud på vejen, ved overløb fra bedet.

(før ombyggelsen)

Projektpartnere

Projektet er et samarbejde mellem HOFOR og Rødovre Kommune

rødovre Kommune

Galleri

Projektlokation