Lørenskogvej

Indledning

Redesignet af Lørenskogvej har gjort vejen mere attraktiv for beboerne, gennem de rekreative og klimatipassede løsninger, som skaber et hyggeligt vejmiljø.

Quick Facts

• 4m bredt gennemgående grønne grøft
• Vejen indsnævret fra 7,5m til 5,5m

Redesign af en lokal fordelingsvej

Lørenskogvej har nu et 4 meter bredt gennemgående grønt bælte med et regnvandsbed langs vejens vestlige side.
Regnvandsbedet har til formål at opmagasinere, rense og nedsive overfladevandet fra vejen.
For at sikre lavere hastigheder, er vejen indsnævret fra 7,5m til 5,5m. Derudover er der etableret grønne heller der
både sænker hastigheden på gennemkørende biler, og samtidigt fungerer som en yderlig vandopsugende overflade.

Mindre vejvand i kloaknettet

Omlægningen har til formål at afskære vejvandet fra kloaknettet.
Herved opnås en mere effektiv regnvandshåndtering i det fælleskloakerede område,
der oplever kapacitetsproblemer og oversvømmelser.

Mindre beton – mere grønt

Fortovet på vejens vestlige side er blevet nedlagt for at gøre plads til det grønne bælte.
Det østlige fortov og resten af vejen, er anlagt med et ensidigt fald mod regnvandsbedet,
der er designet til at også kunne modtage op til 30% af tagvandet fra de tilstødende boliger.
Under regnvandsbedet er der etableret dræn der kan aflede regnvand når bedet er fyldt op.
Derved sikres det, at der ikke ledes vand og jord ud på vejen, ved overløb fra bedet.

*BEFORE IMAGE

Ny tømiddel beskytter grundvandet

Lørenskogvej beskytter grundvandet ved at Rødovre Kommune ikke salter med traditionel vejsalt (NaCl) i vinterperioden.
Der bruges i stedet CMA (CalciumMagnesiumAcetat), som er et organisk tømiddel og mere grundvandsvenligt.

Galleri

Projektplacering