Det Nationale Netværk for Klimatilpasning

Nyt landsdækkende netværk for klimatilpasning

Danmark og resten af verden står overfor massive investeringer i klimatilpasning i de kommende årtier. Det kræver, at kompetencer og viden på området bliver samlet og styrket. Derfor samler en lang række offentlige og private organisationer sig nu i Det Nationale Netværk for Klimatilpasning.

På den stiftende generalforsamling den 5. februar 2020 blev en bestyrelse nedsat og Frank Brodersen, direktør for Samarbejde & Grøn Vækst i HOFOR, blev udpeget som forperson.

Generalforsamlingen mødte stor interesse med 90 deltagere, der repræsenterede 47 stemmeberettigede virksomheder og organisationer.

Baggrund

Vi kan se frem til mere regn, stormflod og voldsomme skybrud. Det betyder oversvømmelser og kræver milliardinvesteringer for at sikre vores byer og kyster. Men vi kan bruge investeringerne i klimatilpasning som en løftestang for mere rekreative bymiljøer, bæredygtig omstilling, grøn vækst og eksport. Vi kan også bidrage til C02-reduktionen, fordi regnvand tilbageholdes og håndteres på overfladen fremfor at ende på renseanlæggene.

Fire netværk går sammen

Vidensinstitutioner, virksomheder, kommuner, forsyninger og regioner går derfor sammen i et fælles netværk, så vi bruger kræfterne i fællesskab til at udvikle og markedsføre innovative danske klimaløsninger.

Initiativet kommer fra de fire hidtidige netværk på klimatipasningsområdet (i), som nu har skabt en stærk, fælles ramme for en lang række faglige aktiviteter inden for tre hovedområder.

Forskning og udvikling

Netværket samler og formidler nyeste viden om klimatilpasning fra vidensinstitutioner, myndigheder, forsyningsselskaber og virksomheder og støtter ny forskning.

Et eksempel er et aktuelt projekt på Københavns Universitet, som sætter tal på, hvad stormflod koster samfundet – ikke bare når stormfloden kommer, men også når huspriser rasler ned og borgere bliver syge af at leve med risikoen for oversvømmelser.

Projekter

Netværket skal fungere som et “living lab” for bæredygtig klimatilpasning, der bringer kommuner, forsyninger, vidensinstitutioner, leverandører og borgergrupper sammen om at udvikle løsninger til gavn for hele samfundet.

Det er for eksempel lokale magasinløsninger, hvor vandet kan samles op, og nye teknologier, der kan rense beskidt vejvand, som netværket arbejder med at udvikle i samarbejde med både store og små virksomheder.

Kompetenceudvikling

En tredje vigtig opgave for netværket bliver fortsat at samle og dokumentere viden, erfaringer og værktøjer til konkret kompetenceudvikling.

Det har netværket senest gjort ved at deltage i afholdelsen af den første nationale konference for klimatilpasning, som i oktober samlede over 300 fagfolk fra hele landet. Det arbejde fortsætter med en række temadage, gå hjem-møder og kursustilbud til netværkets medlemmer.

Klimatilpasning skal sikre arbejdspladser og bæredygtig udvikling

Netværket skal understøtte bæredygtige investeringer i klimatilpasninger og skabe løsninger i verdensklasse, der bringer Danmark i førertrøjen. Det er både en gevinst for os selv og giver store eksportmuligheder.

Netværkets bestyrelse

På den stiftende generaforsamling fik Det Nationale Netværk for Klimatilpasning den bedst tænkelige start med valget af en bestyrelse, som er bredt sammensat af repræsentanter fra alle valgbare medlemsgrupper.

Regioner

Dorthe Selmer, Region Midtjylland (næstforperson)

Pia Buch-Madsen, Region Sjælland

Lotte Krog Iversen, Region Sydddanmark

Forsyninger

Frank Brodersen (forperson), HOFOR

Carsten Nystrup, Novafos

Lars N. Holmegaard, Lemvig Forsyning

Helle Rye Westphall, Frederiksberg Forsyning (suppleant)

Viktoria Plum, Hillerød Forsyning (suppleant)

Virksomheder

Jens Brandt Bering, NIRAS

Per Dollerup Mikkelsen, Wavin Group

Jens Rønnow Lønholdt, LYCEUM

Astrid Kock Grusgaard, SWECO

Peter Bassø Duus, Orbicon (suppleant)

Cathrine Leth, VandVender (suppleant)

Morten Madsen, Byspektrum (suppleant)

Borgerforeninger

Timmo Ritzau, Svineholmens Digelag

Peter de Mayo Billev, Vejlauget, Bognæs Gamle Strandvej, Tuse Næs (suppleant)

Kommuner

Niels V. H. Sørensen, Gladsaxe Kommune (næstforperson)

Janus Christoffersen, Københavns Kommune

Anders Debel, Holstebro Kommune

Jacob Dahl-Hesselkilde, Frederiksberg Kommune (suppleant)

Vidensinstitutioner

Marina Bergen Jensen, KU

Birgitte Hoffmann, AAU

Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU

Ulrik Hindsberger, TI

Morten Andreas Dahl Larsen, DTU (suppleant)

Andre organisationer

Carl Emil-Larsen, DANVA

Svend-Erik Jepsen, Dansk Industri

Claus Homann, Den Danske Vandklynge

Lars Kaalund, KL

Marlene Lisa Eriksen, Forsikring & Pension

Afviklingen af generalforsamlingen blev sponsoreret af Lapinus.

 

[i] De fire hidtidige klimatilpasningsnetværk er Vand i Byer, CALL Copenhagen, KLIKOVAND og INUNDO, som i løbet af en overgangsperiode vil konsolidere deres aktiviteter ind i det nye, fælles netværk.

Informationsmateriale

Medlemstyper, medlemsfordele og kontingentsatser (ex. moms)

Vedtægter

Folder om baggrunden for klimatilpasningsnetværket

Se PowerPoint-præsentationen fra den stiftende generalforsamling

Referat af den stiftende generalforsamling

Kontakt

Tag fat i vores fælles kontaktperson:

Michael Øllgaard

Email: pouoll@hofor.dk / Mobil: 24893362