Håndbog om “KLIKOVANDs juridiske hovedspørgsmål”

KLIKOVAND samlede i 2014 juridiske udfordringer på området for spildevandshåndtering relateret til klimatilpasning. I samarbejde med miljøadvokat Pia Lisbeth Nielsen, MOLT WENGEL Advokatpartnerselskab er det blevet til håndbogen: ”KLIKOVANDs juridiske hovedspørgsmål – ret og vrang i klimatilpasningen”. Håndbogen er udgivet i december 2014 og indeholder en lang række bud på praktiske løsninger på de juridiske…

Sådan kan I sikre, at oplysninger om LAR-anlæg i din kommune kan findes – til gavn for alle

I disse år klimasikrer kommuner og forsyninger vores byer og landskaber. Derfor ser flere og flere LAR-anlæg dagens lys. Da anlæggene er integrerede i landskabet, kan man som oftest ikke se deres hydrauliske egenskaber med det blotte øje. Derfor er det afgørende for at klimasikringen virker, at vi gør oplysninger om LAR-anlæggene synlige og offentligt…

Få styr på vandet – en guide til klimatilpasning for grundejere

Grundejere får hjælp til at lave klimatilpasning på egen grund Hvordan kan grundejerforeninger selv arbejde med klimatilpasning? Hvad gør en grundejerforening, der oplever gentagne oversvømmelser? Klimatilpasning er et teknisk felt, og det er svært for almindelige borgere at finde viden og komme frem til et beslutningsgrundlag, der sætter dem i stand til at handle. Derfor…

Byer i Vandbalance – Innovationskonsortie

Mere bæredygtig håndtering af vandressourcer Oversvømmelser som følge af skybrud og øget regnmængde har gentagne gange præget overskrifter i medierne. Omfang og følgeskader kan mindskes ved massive investeringer i større kloakker, men der er også andre muligheder, der muligvis er billigere og mere bæredygtige. Innovationskonsortiet Byer i Vandbalance har udviklet systemer til at håndtere klimaforandringer og sikre…

IP08 – Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne

Håndbog – klimatilpasning i samarbejde med borgere Formålet med håndbogen er at inspirere og give konkrete eksempler og vejledninger til at styrke borgernes deltagelse i klimatilpasningen. Borgerne er centrale aktører i at realisere et klimarobust samfund og udvikle de nye innovative løsninger med vand på overfladen, der skal supplere de eksisterende kloakbaserede løsninger. Bogens udgangspunkt…

Et fælles overblik over hydraulisk data for Værebro å-oplandet giver et godt grundlag for videre samarbejde

Planlægning og håndtering af vand omkring et å-opland er en kompliceret proces, der kræver et godt samarbejde på tværs af kommunegrænser. Task Forcen har bidraget til at tage hul på denne proces i oplandet til Værebro å, som løber gennem otte forskellige kommuner. Som et første skridt har vi her samlet et overblik over det…

Implementering af Skrift 31 i spildevandsplaner

Spildevandskomiteens Skrift 31 har givet anledning til gode dialoger og spørgsmål i kommunerne: Hvordan skal funktionskravene sættes? Hvilket serviceniveau skal vi sikre til? Hvordan laver man en ordentlig risikoanalyse? Og ikke mindst – hvem har ansvaret for hvad? Novafos og dets ejerkommuner har i samarbejde med Task Forcen undersøgt mulighederne og de juridiske overvejelser omkring…

Vejledning i cost-benefit-analyser

Cost-benefit-analyser bliver af mange kommuner og forsyninger anvendt til at vurdere klimatilpasningsprojekter som en del af beslutningsgrundlaget. Forsiden af den vejledende introduktion til cost-benefit-analyser, COWI har udarbejdet for KLIKOVAND. Åbn vejledningen ved at klikke på billedet. KLIKOVAND har derfor fået COWIs hjælp til at få udarbejdet en vejledning i cost-benefit-analyser. Den gennemgår indholdet og opbygningen…